< Back
Trang chủ » Tin tức * Tuyển dụng
Minimize

Tuyển dụng

Tuyển dụng/1/tuyen-dung.aspx
Tuyển nhân viên Lập trình website<span style="font-size: 12px; line-height: 23px; background-color: #ffffff; color: #330000;">Lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n ASP.Net, PHP</span><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0px; font-size: 12px; color: #330000; line-height: normal; background-color: #ffffff;"> <tbody style="margin: 0px;"> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-header" style="margin: 0px; font-size: 14px; color: #782db6; border-bottom-color: #e2d5f3; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-top-color: #e2d5f3; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; padding: 5px 10px; background-color: #f0e9f9; font-weight: bold; position: relative; width: 180px;"> <h3 style="margin-bottom: 0px; font-size: 14px; color: #782db6;">TH&Ocirc;NG TIN TUYỂN DỤNG</h3> </td> <td class="tbInfo-header" align="right" style="margin: 0px; border-bottom-color: #e2d5f3; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-top-color: #e2d5f3; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; padding: 5px 10px; background-color: #f0e9f9; position: relative;">.</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Vị tr&iacute; tuyển dụng:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n ASP.Net (Dotnetnuke, Nopcommerce), PHP (Drupal, Joomla)</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Chức vụ:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Kỹ thuật vi&ecirc;n/kỹ sư</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Ng&agrave;nh nghề:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">IT phần mềm</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">H&igrave;nh thức l&agrave;m việc:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">To&agrave;n thời gian cố định</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Địa điểm l&agrave;m việc:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">H&agrave; Nội</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Mức lương:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">3 - 5 triệu</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">1.Ph&acirc;n t&iacute;ch, thiết kế v&agrave; lập tr&igrave;nh phần mềm sử dụng c&ocirc;ng nghệ ASP.NET<br style="margin: 0px;" /> 2.Tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c sản phẩm chiến lược của c&ocirc;ng ty.<br style="margin: 0px;" /> 3. Đ&agrave;o tạo, hướng dẫn c&aacute;c Lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n chưa c&oacute; kinh nghiệm về ASP.NET</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Số lượng cần tuyển:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">2</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Quyền lợi được hưởng:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Theo luật Lao động</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Số năm kinh nghiệm:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">1 năm</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Y&ecirc;u cầu bằng cấp:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Y&ecirc;u cầu giới t&iacute;nh:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Y&ecirc;u cầu độ tuổi:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Kh&ocirc;ng c&oacute;</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Hồ sơ bao gồm:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">1. Sơ yếu l&yacute; lịch<br style="margin: 0px;" /> 2. Bằng cấp, Chứng chỉ<br style="margin: 0px;" /> 3. Đơn xin việc</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Hạn nộp hồ sơ:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">30/04/2013</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">H&igrave;nh thức nộp hồ sơ:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Qua Email</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td colspan="2" style="margin: 0px; height: 10px;"></td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="ntv_tbInfo-header" colspan="2" style="margin: 0px; font-size: 14px; color: #782db6; border-bottom-color: #e2d5f3; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-top-color: #e2d5f3; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; padding: 5px 10px; background-color: #f0e9f9; font-weight: bold; position: relative;"> <h3 style="margin-bottom: 0px; font-size: 14px; color: #782db6;">TH&Ocirc;NG TIN LI&Ecirc;N HỆ</h3> </td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Người li&ecirc;n hệ:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Mr Tuấn</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Địa chỉ li&ecirc;n hệ:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">17/35 Simco, Phạm H&ugrave;ng, Mỹ Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Email li&ecirc;n hệ:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;"><a href="mailto:hr@ibase.com.vn" style="font-size: 12px; color: #5b960d;">hr@ibase.com.vn</a></td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Điện thoại li&ecirc;n hệ:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">0466823538</td> </tr> </tbody> </table>/Portals/0/Articles/3/10/20131601False/tuyen-nhan-vien-lap-trinh-website_113.aspx
Tuyển nhân viên kinh doanhiBase đang c&oacute; nhu cầu tuyển dụng nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c dịch vụ trực tuyến: Quảng c&aacute;o tr&ecirc;n google, Thiết kế website,&nbsp;<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0px; font-size: 12px; color: #330000; line-height: normal; background-color: #ffffff;"> <tbody style="margin: 0px;"> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-header" style="margin: 0px; font-size: 14px; color: #782db6; border-bottom-color: #e2d5f3; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-top-color: #e2d5f3; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; padding: 5px 10px; background-color: #f0e9f9; font-weight: bold; position: relative; width: 180px;"> <h3 style="margin-bottom: 0px; font-size: 14px; color: #782db6;">TH&Ocirc;NG TIN TUYỂN DỤNG</h3> </td> <td class="tbInfo-header" align="right" style="margin: 0px; border-bottom-color: #e2d5f3; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-top-color: #e2d5f3; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; padding: 5px 10px; background-color: #f0e9f9; position: relative;">.</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Vị tr&iacute; tuyển dụng:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Chức vụ:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Nh&acirc;n vi&ecirc;n</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Ng&agrave;nh nghề:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">H&igrave;nh thức l&agrave;m việc:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">To&agrave;n thời gian cố định</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Địa điểm l&agrave;m việc:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">H&agrave; Nội</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Mức lương:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Thỏa thuận</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">* Tư vấn dịch vụ quảng c&aacute;o trực tuyến (Google Adwords, Email marketing, SMS)<br style="margin: 0px;" /> * Tư vấn dịch vụ thiết kế website<br style="margin: 0px;" /> * Tư vấn dịch vụ lưu trữ dữ liệu: cho thu&ecirc; server, vps, hosting&nbsp;<br style="margin: 0px;" /> * Triển khai c&aacute;c kế hoạch quảng c&aacute;o mới, tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện chiến lược kinh doanh&nbsp;<br style="margin: 0px;" /> * T&igrave;m kiếm v&agrave; ph&aacute;t triển, duy tr&igrave; mối quan hệ chặt chẽ với kh&aacute;ch h&agrave;ng&nbsp;<br style="margin: 0px;" /> * Bảo đảm ho&agrave;n th&agrave;nh chỉ ti&ecirc;u v&agrave; theo y&ecirc;u cầu của c&ocirc;ng ty.</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Số lượng cần tuyển:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">5</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Quyền lợi được hưởng:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">- Lương thỏa thuận, phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe + Doanh số + Thưởng.<br style="margin: 0px;" /> - Chế độ thưởng doanh số rất cao so với thị trường<br style="margin: 0px;" /> - Phụ cấp kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng việc;&nbsp;<br style="margin: 0px;" /> - Thưởng v&agrave; c&aacute;c chế độ ph&uacute;c lơi theo quy định của C&ocirc;ng ty;</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Số năm kinh nghiệm:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">1 năm</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Y&ecirc;u cầu bằng cấp:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Y&ecirc;u cầu giới t&iacute;nh:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Y&ecirc;u cầu độ tuổi:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Kh&ocirc;ng c&oacute;</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Hồ sơ bao gồm:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">- Đơn xin việc l&agrave;m (Bản mềm hoặc scan)&nbsp;<br style="margin: 0px;" /> - Sơ yếu l&yacute; lịch (Bản scan)<br style="margin: 0px;" /> - Bản sao hộ khẩu, CMND v&agrave; c&aacute;c bằng cấp c&oacute; li&ecirc;n quan (Bản scan)<br style="margin: 0px;" /> - Giấy kh&aacute;m sức khỏe. (Bản scan)<br style="margin: 0px;" /> Ứng vi&ecirc;n gửi hồ sơ về địa chỉ:&nbsp;<br style="margin: 0px;" /> hr@ibase.com.vn</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Hạn nộp hồ sơ:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">30/04/2013</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">H&igrave;nh thức nộp hồ sơ:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Qua Email</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td colspan="2" style="margin: 0px; height: 10px;"></td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="ntv_tbInfo-header" colspan="2" style="margin: 0px; font-size: 14px; color: #782db6; border-bottom-color: #e2d5f3; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-top-color: #e2d5f3; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; padding: 5px 10px; background-color: #f0e9f9; font-weight: bold; position: relative;"> <h3 style="margin-bottom: 0px; font-size: 14px; color: #782db6;">TH&Ocirc;NG TIN LI&Ecirc;N HỆ</h3> </td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Người li&ecirc;n hệ:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">Mr Tuấn</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Địa chỉ li&ecirc;n hệ:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">17/35 Simco, Phạm H&ugrave;ng, Mỹ Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Email li&ecirc;n hệ:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;"><a href="mailto:hr@ibase.com.vn" style="font-size: 12px; color: #5b960d;">hr@ibase.com.vn</a></td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> <td class="tbInfo-row" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px;"><strong style="font-size: 12px;">Điện thoại li&ecirc;n hệ:</strong></td> <td class="tbInfo-row br-L" style="margin: 0px; padding: 7px 20px; line-height: 23px; border-bottom-color: #dddddd; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1px; border-left-color: #dddddd; border-left-style: dotted; border-left-width: 1px;">0466823538</td> </tr> <tr style="margin: 0px;"> </tr> </tbody> </table>/Portals/0/Articles/tuyen-nhan-vien-kinh-doanh.gif3/10/20131191True/tuyen-nhan-vien-kinh-doanh_113.aspx